Aktualności

Poniżej przedstawiamy ważniejsze lub ciekawsze orzeczenia i wydarzenia związane z tworzeniem i stosowaniem prawa.


Wcześniejsze orzeczenia są dostępne w archiwum.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r. III CZP 56/15

Przedmiotem powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c. może być czynność procesowa dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielowi bez ekwiwalentu z jego strony.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. III CZP 52/15

Obowiązek pomniejszenia wysokości przewidzianych w umowie leasingu a nie zapłaconych rat o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy, nie obejmuje rat wymagalnych przed rozwiązaniem umowy (art. 709[15] k.c.).


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. III CZP 51/15

W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich wszystkich.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. III CZP 47/15

Czy w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczalne jest przysposobienie małoletniego z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez rodziców adopcyjnych poprzez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem ?


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. III SZP 2/15

Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ...


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r. III CZP 62/15

Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków.


Nowe prawo konsumenckie

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ta w sposób znaczący zmieni nasze uprawnienia głównie w zakresie reklamacji kupowanych rzeczy.


Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203, dalej: ustawa o KRS), która wprowadziła doniosłe zmiany, w tym dotyczące podawania w KRS informacji o przedmiocie działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD).